Hadjikyriakos-Ghika

"Tauromachia in Odysseus' Head", drawing for Nikos Kazantzakis' Odyssey, 1938-1958. The Benaki Museum-Nikos Hadjikyriakos-Ghika Gallery Collection